Skip to content

Privacy Policy

Политика за защита на личните данни на ABLE Activator

Защитата на личните данни е приоритет за нас и с настоящата Политика за защита на личните данни (“Политика”) бихме искали да Ви информираме за целите, естеството и обхвата на личните данни, които събираме и обработваме чрез нашия интернет сайт https://activator.bg/ (“Сайт”) за целите на програмата “ABLE Activator” (“Програмата”), както и за правата, които имате по отношение на защитата на личните Ви данни.

С настоящата Политика декларираме, че обработването на лични данни от нас винаги ще бъде в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент“) и Закона за защита на личните данни (“ЗЗЛД”).

I. Дефиниции

Лични данни означава всяка информация или набор от информация, която Ви идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране.

Съзнателно не събираме данни, свързани с деца и чувствителни лични данни.

II. Кои сме ние и как можете да се свържете с нас?

Ние сме Сдружение “Асоциация на българските лидери и предприемачи”, с ЕИК 176119022, представлявано от изпълнителния директор Деница Симеонова, наричано по-долу “ABLE” или “Сдружението

Адресът ни е гр. София 1700, район Лозенец, ул. „Иван Радоев“ № 2

Можете да се свържете с нас на имейл [email protected].

III. Как и какви Ваши лични данни събираме?

Ние можем да събираме лични данни за Вас по следните начини:

1. Данни, които ни предоставяте, когато се регистрирате за Програмата като: имена, пол, имейл, телефон, настоящ адрес, години, образование – вид на образованието, образователно-квалификационна степен, място на придобиване на образованието; допълнителни квалификация и опит, трудова дейност –  професионална биография, трудов стаж в определена професия, стопански сектори, доброволчески опит и др.;

2. Данни, които ни изпращате в имейли или писма до нас;

3. Данни, които изпращате към нас под формата на обратна връзка.

IV. С каква цел и на какво основание обработваме личните Ви данни?

Обработването на горепосочените лични данни ни е необходимо:

1. за да можем да Ви индивидуализираме;

2. за да можем да прегледаме и оценим кандидатурата Ви за участие в Програмата;

3. за улесняване на комуникацията и кореспонденцията помежду ни във връзка с Програмата.

Данните, които получаваме, събираме и обработваме на основание чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Регламента, а именно обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна или за предприемане на стъпки по сключването на договор.

V. Бюлетин

В случай че изрично сте се съгласили за това, като сте отбелязали съответната отметка при кандидатстване, можем да използваме данните Ви и за да Ви информираме за актуалните дейности и програми на Сдружението посредством изпращане на електронен бюлетин. В този случай събираме и обработваме данните Ви на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от Регламента, а именно предоставили сте ни съгласие за обработване на личните Ви данни за тези цели.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на бюлетин по всяко време, както като кликнете на бутона “unsubscribe” в края на всеки получен имейл, така и като се свърже с нас на имейл адрес: [email protected].

VI. С кого споделяме Вашите лични данни?

Данните Ви се събират и обработват единствено от нас. 

Личните Ви данни могат да бъдат разкрити на:

1. лица, ако е предвидено в нормативен акт, включително на държавни органи, по отношение на които съществува законово изискване за предоставяне на определени категории лични данни;

2. лица, които под наше пряко ръководство обработват личните Ви данни, поели са ангажимент за поверителност и са запознати със законодателството по защита на личните данни.

VII. Непредоставяне на лични данни

Когато кандидатствате по Програмата ABLE Activator, следва да попълните отбелязаните със звездичка полета и да ни предоставите съответните данни, включително лични данни. В случай че не можете да ни ги предоставите, тогава кандидатурата Ви за участие в Програмата няма да може да бъде завършена и може да не да бъде разгледана от нас.

VIII. Колко време ще съхраняваме Вашите лични данни?

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали. Например, докато изберем кандидатите за участие в Програмата, съответно до приключване на Програмата за взелите участие в нея.

IX. Вашите права

Регламентът за защита на лични данни Ви гарантира определен набор от права, които можете да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:

1. Право да получите информация за това какви лични данни, свързани с Вас обработваме, за какви цели, за третите страни, на които евентуално са предоставени данните и всякаква друга информация;

2. Право по всяко време да поискате корекция на неточни или непълни лични данни. Ако искането е очевидно неоснователно или прекомерно, можем да откажем да предприемем действия по него.

3. Право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни при наличието на условията за това, предвидени в Регламента.

4. Право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“).

5. Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни.

Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или да продължим да използваме Вашите данни въпреки упражненото от Вас право по т. 3, т. 4 и т. 5, които ние ще споделим с Вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.

6. Право да получите Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и право да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор.

7. Ако в някакъв период сте предоставили съгласие за обработване на лични данни за определени цели (напр. като сте се абонирали за електронен бюлетин), винаги можете да оттеглите това съгласие за бъдещо обработване, като кликнете на бутона “unsubscribe” в края на всеки получен имейл, така и като се свърже с нас на имейл адрес: [email protected]. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на Вашите лични данни въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Можете да упражните горните права (т. 1 – т. 7), като ни изпратите имейл на адрес [email protected].

Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.

8. Ако имате оплаквания относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, както и да потърсите правата си по съдебен ред пред компетентния съд.

X. Защита на данните

Ние не използваме автоматизирани процеси на вземане на решения или профилиране във връзка с обработката на лични данни.

Предприели сме подходящи мерки за защита на данните и разполагаме с процедури и технологии за поддържане на сигурността на всички лични данни от точката на събиране до точката на унищожаване. Личните данни са достъпни само за упълномощени лица в съответствие с принципа “необходимост да знае”, които са поели ангажимент за поверителност.

Ние въведохме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на лични данни и ще уведомим Вас и компетентните органи за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.